Національна інфраструктура геопросторових даних України

Географічна інформація в сучасних умовах перетворилася у важливий стратегічний ресурс державного управління та загальносуспільний продукт споживання, у вагомий чинник сталого соціально-економічного розвитку країни та інтегрування в глобальний інформаційний простір. Геопросторові дані створюються переважно в цифровій формі з використанням сучасних інформаційних та супутникових технологій, дистанційного зондування Землі та цифрових методів картографування і складають основу широкого застосування геоінформаційних технологій в кадастрових та моніторингових системах, в навігації, транспорті, аграрному комплексі та обороні.Зважаючи на постійно зростаючі обсяги геопросторових даних, їх високу вартість, багатогалузеве походження і широке застосування, а також на проблеми, що об’єктивно виникають в організації міжгалузевої взаємодії при виробництві, використанні та інтегруванні даних з різних джерел, у більшості країн світу розроблені та реалізуються програми створення національних інфраструктур геопросторових даних, які об’єднують усі ланки і види забезпечення виробництва, постачання та використання геоінформаційних ресурсів.

Національна інфраструктура геопросторових даних спрямована на удосконалення системи забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, підвищення ефективності використання геопросторових даних та геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських рішень органів державної влади, місцевого самоврядування, в економічній, соціальній, екологічній, оборонній, науковій сферах в інтересах держави, суб’єктів господарювання і громадян на основі створення і сталого розвитку національної інфраструктури геопросторових даних України як складової єдиного інформаційного простору країни.
Стратегія розвитку національної інфраструктури геопросторових даних визначає основні пріоритети, принципи та напрями реалізації єдиної державної політики у сфері створення, зберігання та використання геопросторових даних України, розвитку ринку сучасної геоінформаційної продукції і геоінформаційних послуг та інтегрування України в глобальну і європейську інфраструктури геопросторових даних.

1. Міжнародний досвід та стан формування інфраструктури геопросторових даних в Україні

В Україні у різних галузях, в державних адміністраціях різного рівня, в органах місцевого самоврядування, в кадастрових та інформаційних центрах започатковані та реалізуються проекти створення геоінформаційних систем різного проблемного спрямування і територіального охоплення. Об’єктивно зростають обсяги геопросторових даних та суспільні витрати на їхнє виробництво, супроводження і використання. 
Україна приймає участь в міжнародних геоінформаційних проектах та глобального картографування, має значний науково-технічний та виробничо-технологічний потенціал для створення геопросторових даних з застосуванням сучасних методів дистанційного зондування землі, цифрових методів геодезичних вимірювань, заснованих на супутникових технологіях.

Разом з тим, існуючий стан створення геоінформаційних ресурсів та надання геоінформаційних послуг в Україні характеризується низкою проблем та негативних явищ, серед яких:

 • переважно відомчий принцип формування геоінформаційних ресурсів без належного рівня координації та взаємодії;
 • значне дублювання топографо-геодезичних та картографічних робіт;
 • обмежений доступ до геопросторових даних, що накопичуються у відомчих фондах;
 • відсутність єдиної системи національних стандартів на геоінформаційну продукцію; невідповідність законодавства у сферах геодезії і картографії, державної таємниці, сертифікації, ліцензування, інформаційних та геоінформаційних технологій сучасному постійно зростаючому рівневі розвитку науки і техніки, вимогам органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадян до якості й оперативності доступу і отримання геопросторових даних;
 • відсутність доступних метаданих про геодезичні і картографічні роботи та про створені за їх результатами геопросторові дані;
 • недостатнє фінансування геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного значення, унаслідок чого державні карти і плани вчасно не оновляються, а 80% матеріалів і даних Державного картографо-геодезичного фонду не відповідає встановленим нормативам за відповідністю стану місцевості;
 • відсутність організаційної структури та мережі геоінформаційних центрів, уповноважених та відповідальних за створення і ведення баз геопросторових даних на загальнодержавному, регіональному та місцевих рівнях.

Аналіз цих та інших проблем свідчить про необхідність вдосконалення державної політики у сфері формування і використання геоінформаційних ресурсів в Україні на засадах створення та сталого розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних.
 
 

2. Мета, основні завдання та принципи створення національної інфраструктури геопросторових даних

Основною метою створення національної інфраструктури геопросторових даних України є забезпечення зростаючих потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, підвищення ефективності застосування геопросторових даних та геоінформаційних технологій в інтересах сталого розвитку суспільства.
Формування національної інфраструктури геопросторових даних України спрямовано на вирішення таких основних завдань:

 • удосконалення нормативно-правового та організаційного забезпечення геоінформаційної діяльності в країні, втому числі на рівні прийняття Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”, спрямованого на посилення координації та взаємодії державних установ, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій усіх форм власності в сфері виробництва та використання геоінформаційних ресурсів з метою мінімізації дублювання робіт із збирання та реєстрації геопросторових даних, досягнення сумісності даних від різних виробників, усунення необґрунтованих бар’єрів і обмежень в інформаційній взаємодії виробників і споживачів даних;
 • створення міжвідомчого координаційного органу з формування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних з широкими повноваженнями у сфері методичного забезпечення проблеми та налагодження міжвідомчої взаємодії;
 • модернізації існуючої системи виробництва геопросторових даних та картографічної продукції на основі всебічного застосування цифрових методів, супутникових методів визначення координат, дистанційного зондування Землі, баз геопросторових даних та геоінформаційних технологій;
 • забезпечення постійно діючого пооб’єктного топографічного та геоінформаційного моніторингу території, за якого бази геопросторових даних актуалізуються синхронно змінам ситуації на місцевості;
 • створення національної системи технічних регламентів та стандартів в сфері геоінформатики, гармонізованих з міжнародними стандартами;
 • формування інтегрованих баз геопросторових даних та метаданих загальнодержавного, регіонального і місцевого рівнів;
 • розгортання мережі геоінформаційних центрів, геоінформаційних порталів та спеціалізованих підприємств, що охоплює органи державного управління, місцевого самоврядування, основні галузі економіки і сфери діяльності, в яких виробляється та використовується географічна інформація;
 • забезпечення рівноправного, широкого та відкритого доступу споживачів до геопросторових даних на основі застосування телекомунікаційних технологій, глобальних інформаційних мереж та інтегрування України в європейську і глобальну інфраструктури геопросторових даних;
 • підтримка та розвиток національного виробництва геопросторових даних, засобів отримання і розповсюдження даних;
 • подальше розширення ринкових відносин у сфері топографо-геодезичної, картографічної, кадастрової та геоінформаційної діяльності.

До основних принципів створення і розвитку інфраструктури геопросторових даних належать:

 • інформаційна безпека України в геоінформаційній сфері, яка визначається сукупністю збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави;
 • підпорядкованість процесів створення та функціонування інфраструктури геопросторових даних вирішенню пріоритетних задач соціально-економічного розвитку, державного управління, забезпечення обороноздатності і національної безпеки країни;
 • узгодженість та збалансованість прав і обов’язків органів державної влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання при формуванні інфраструктури геопросторових даних на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;
 • максимальне використання уже створених геоінформаційних ресурсів;
 • формування організаційної структури на основі існуючих організацій, що знаходяться в підпорядкуванні державних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування;
 • використання діючих міжнародних стандартів при розробленні технічних регламентів та національних стандартів на створення і надання в користування геопросторових даних і метаданих;
 • обґрунтованість, цілісність, повнота та достовірність даних на основі реєстрації відомостей тільки із первинних документів, які прийняті за офіційні джерела вхідної інформації;
 • виключення дублювання робіт і бюджетних коштів на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування на основі реалізації економічної політики і технологій реєстрації даних, що стимулюють збирання даних за принципом ”тільки одноразово” для будь-якого об’єкту;
 • уніфікація геоінформаційних ресурсів на основі використання єдиного базового набору геопросторових даних, відомостей з першоджерел та застосування єдиних стандартів;
 • забезпечення максимальної відкритості та доступності базових наборів геопросторових даних і метаданих для усіх громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • використання глобальних загальнодоступних телекомунікаційних мереж як основного середовища інформаційного обміну геопросторовими даними;
 • забезпечення комплексної інформаційної безпеки інфраструктури геопросторових даних України;
 • етапність створення та розвитку інфраструктури геопросторових даних як складної організаційно-технічної системи, що характеризується еволюційністю та безстроковістю функціонування, етапністю створення, розвитку і постійного удосконалення на основі комплексного і програмного підходів.

 

3. Структура та компоненти національної інфраструктури геопросторових даних 

Загальна структура

Національна інфраструктура геопросторових даних формується як складова Національної інформаційної інфраструктури України. На сферу інфраструктури геопросторових даних поширюється дія нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, технічних регламентів і технологічних угод, що чинні в інформаційній сфері країни відносно створення та використання інформаційних ресурсів. 
В інфраструктурі геопросторових даних використовується інформаційне середовище, засоби телекомунікації та зв’язку, програмно-технічні комплекси та організаційно-технологічні структури, які були створені при формуванні Національної інформаційної інфраструктури.
У свою чергу на сферу формування національних інформаційних ресурсів у частині геоінформаційного забезпечення органів державного управління, засобів доступу та використання геопросторових даних, поширюється дія нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, технічних регламентів і технологічних угод, які будуть прийняті при створенні інфраструктури геопросторових даних.
Національна інфраструктура геопросторових даних складається з комплексу уніфікованих регіональних, галузевих і міжгалузевих інформаційних систем, що ґрунтуються на геоінформаційних технологіях, використовують та виробляють уніфіковані геоінформаційні ресурси із застосуванням єдиної цифрової топографо-геодезичної основи (базового набору геопросторових даних) та єдиної системи технічних регламентів, стандартів, класифікаторів і кодифікаторів даних.
В інфраструктурі геопросторових даних визначаються такі основні компоненти:

 • нормативно-правове та інституційне забезпечення;
 • базові набори геопросторових даних;
 • профільні набори геопросторових даних;
 • метадані та каталоги метаданих для забезпечення пошуку і доступу до геопросторових даних;
 • технічні регламенти і стандарти на геопросторові дані, метадані та геоінформаційні сервіси;
 • програмно-технологічні засоби формування і актуалізації геопросторових даних, WEB-картографування та забезпечення доступу, використання і розповсюдження геопросторових даних в інформаційних мережах.

 

4. Базові набори геопросторових даних

 Базовий набір геопросторових даних утворює ядро геоінформаційних ресурсів інфраструктури, завдяки якому просторово і тематично об’єднуються всі інші геопросторові та негеопросторові (атрибутивні, профільні, тематичні) дані, що спільно виробляються та використовуються в інтегрованому геоінформаційному середовищі інфраструктури.
Базові геопросторові дані формуються на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.
Склад базових наборів геопросторових даних встановлюється нормативо-правовими актами України. Органи державної влади регіонального рівня та органи місцевого самоврядування наділяються правом розширення складу базових наборів геопросторових даних, що використовуються в інтересах регіонів та інших адміністративно-територіальних утворень
До базового набору включаються геопросторові дані, які відповідають як мінімум одному з таких критеріїв: придатні для використання в процесі інтеграції інформаційних ресурсів; забезпечують точну (просторову та/або атрибутивну) прив’язку тематичних даних або інших просторових об’єктів; мають підвищену стійкість до змін в просторі та часі; забезпечують зниження обсягів атрибутивних даних постійного зберігання та скорочують витрати на їхнє введення і актуалізацію.
Типовий базовий набір геопросторових даних визначається у такому складі: топографічна основа, кадастрові дані про об’єкти нерухомості, реєстри вулиць та адрес населених пунктів, аерофото- та космічні зображення. Вони розміщуються як загальнодоступні геопросторові дані для відкритого використання в глобальній інформаційній мережі усіма зацікавленими організаціями та громадянами.
Базові набори геопросторових даних призначені для обов’язкового використання усіма органами державного управління та місцевого самоврядування й організаціями, що беруть участь у створенні геопросторових даних за рахунок відповідних бюджетів. 
Базові набори геопросторових даних є доступним державним або комунальним інформаційним ресурсом відкритого опублікування. Вони надаються усім зацікавленим особам на умовах і в порядку, установлюваному відповідними законодавчими і нормативно-правовими актами України. Умови та вартість надання базових наборів геопросторових даних мають стимулювати їхнє широке використання.
Створення базових геопросторових даних має носити послідовний характер, що забезпечує перехід від використання цифрових карт, як базової інформації про місцевість, до використання базових наборів геопросторових даних у стандартизованій цифровій формі подання .

5. Профільні набори геопросторових даних 

До профільних наборів геопросторових даних належать усі види географічних даних, що створюються з використанням базових наборів даних і відповідають вимогам стандартів на географічну інформацію та метадані, розміщені в інформаційному середовищі інфраструктури з дотриманням принципів і правил доступу та використання геоінформаційних ресурсів. Такі набори можуть створюватися органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами. 
Черговість створення профільних наборів геопросторових даних визначається з урахуванням першочергових потреб суспільства, органів державної та місцевого самоврядування для забезпечення сталого розвитку, раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. 
Склад базових та профільних наборів геопросторових даних доцільно гармонізувати з вимогами Європейської інфраструктури геопросторових даних (INSPIRE).

6. Метадані геопросторових даних 

Метадані містять упорядковані формалізовані набори спеціальних даних (“даних про дані”), в яких описуються структура та властивості елементів географічної інформації, що зберігається і пропонується в цифровому і нецифровому виді. 
Метадані призначені для ведення каталогів геоінформаційних ресурсів та забезпечення процесів автоматизованого пошуку й оцінки придатності геопросторових даних потенційними користувачами і системами. 
Наявність метаданих є необхідною умовою створення ринку геопросторових даних та сталого функціонування інфраструктури геопросторових даних. Організація формування, зберігання і доступу до метаданих є державним завданням. 
Ведення баз та каталогів метаданих, їх розміщення в глобальних інформаційних мережах здійснюється уповноваженими центрами формування базових наборів геопросторових даних відповідно на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

7. Стандарти та технічні регламенти 

Забезпечення інтероперабільності компонентів інфраструктури ґрунтується на створенні та дотриманні єдиної системи національних стандартів і технічних регламентів у сфері виробництва, зберігання, постачання та використання геопросторових даних. 
Така система національних стандартів має створюватися на основі гармонізації відповідних міжнародних стандартів, включи каталоги наборів геопросторових даних та метаданих, правила цифрового опису, формати подання та обміну для наборів геопросторових даних і метаданих, вимоги до якості та процедури оцінки відповідності наборів геопросторових даних і метаданих.

8. Організаційні структури та нормативно-правове забезпечення

Удосконалювання інституційного та нормативно-правового забезпечення є визначальним чинником створення інфраструктури геопросторових даних України і має проводитися в таких напрямах :
створення міжвідомчого координаційного органу з формування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних; 
розроблення та прийняття загальнодержавної цільової науково-технічної програми «Створення та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних України».
прийняття Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”;
зняття зайвих обмежень на використання геодезичних та картографічних матеріалів і даних дистанційного зондування Землі;
внесення змін і доповнень у законодавство України з метою нормативного врегулювання правовідносин зі створення і використання геопросторових даних у всіх сферах;
розроблення технічних регламентів з питань створення, ведення, зберігання і використання базових геопросторових даних, а також відповідних національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами;
гармонізація галузевих нормативно-технічних документів у частині обов’язкового використання базових геопросторових даних та надання з галузевих інформаційних ресурсів даних, віднесених до базових наборів.
Організаційно національна інфраструктура геопросторових даних утворює мережу геоінформаційних центрів, спеціалізованих підприємств та окремих підрозділів на території країни. Ця мережа охоплює органи державного управління, місцевого самоврядування, основні галузі економіки і сфери діяльності, в яких виробляється та використовується географічна інформація.
Для забезпечення геопросторовими даними діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, окремих галузей економіки та окремих суб’єктів господарювання можуть створюватися та розвиватися відповідні інфраструктури геопросторових даних за територіальними (регіональні, міські, районні) або галузевими ознаками (кадастрові, екологічні, транспортно-навігаційні тощо). Усі такі інфраструктури утворюються як складові Національної інфраструктури геопросторових даних з обов’язковим виконанням технічних регламентів і технологічних угод на створення, постачання та використання геопросторових даних, а також щодо задоволення потреб зацікавлених організацій і громадян в геопросторових даних на загальноприйнятих умовах щодо збереження авторських прав, забезпечення гарантованого рівня якості даних та справедливої системи ціноутворення на послуги.

9. Технологічне забезпечення 

Програмно-технологічний комплекс інфраструктури геопросторових даних будується на основі загальної інфраструктури обміну даними в глобальних інформаційних мережах, розвиток яких передбачено відповідними положеннями цільової програми «Електронна Україна» та Національною програмою інформатизації. 
Для функціонування інфраструктури геопросторових даних першочергово необхідно створити: 
систему взаємодіючих серверів базових та профільних наборів геопросторових даних, що формуються, підтримуються, актуалізуються та постачаються уповноваженими центрами в організаціях топографо-геодезичного профілю та центрами (операторами) профільних галузевих інформаційних ресурсів відповідно на державному, регіональному та місцевому рівнях; 
систему взаємодіючих серверів метаданих, через яку користувачі зможуть знаходити геопросторові дані та їх виробників і постачальників;
мережу геоінформаційних порталів для обслуговування широкого кола споживачів готовою геоінформаційною продукцією в електронних форматах, включаючи електронні атласи національного, регіонального та місцевого рівнів, геоінформаційні ресурси системи ”е-урядування” на всіх рівнях державної влади і місцевого самоврядування у всіх сферах для задоволення щоденних потреб громадян в інформації про стан навколишнього природного середовища, ринку нерухомості, транспорту та надання інших інформаційно-довідкових і пізнавальних геоінформаційних послуг.

10. Основні заходи по реалізації Національної інфраструктури геопросторових даних  

Створення Національної інфраструктури геопросторових даних України (УкрНІГД) віднесено до ключових напрямів Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки (надалі Програма), розробленої на виконання Указу Президента України ”Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні” від 1 серпня 2001 року, № 575/2001 та затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 37.
У Програмі УкрНІГД визначена як система організаційних структур, механізмів правового регулювання, стандартів, геоінформаційних ресурсів, метаданих, технологій, програмних і технічних засобів та людських ресурсів, необхідних для збирання, оброблення, зберігання, розповсюдження та ефективного використання геопросторових даних на основі забезпечення широкого доступу до них органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств і громадян. 
Організаційно національна інфраструктура геопросторових даних утворює мережу геоінформаційних центрів, спеціалізованих підприємств та окремих підрозділів на території країни, яка охоплює органи державного управління, місцевого самоврядування, основні галузі економіки і сфери діяльності, в яких продукується та (або) використовується географічна інформація. Для забезпечення потреб в геопросторових даних діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, окремих галузей економіки та окремих суб’єктів господарювання можуть створюватися та розвиватися як складові НІГД відповідні інфраструктури геопросторових даних за територіальними (регіональні, міські, районні) або галузевими ознаками (кадастрові, екологічні, транспортно-навігаційні тощо).
Державною службою геодезії, картографії і кадастру Мінприроди України у 2004-2006 роках на виконання завдань Програми щодо створення НІГД виконані такі основні завдання:

 1. Розроблено та затверджено Техніко-економічну доповідь по формуванню Національної інфраструктури геопросторових даних, в якій передбачаються детальні конкретні етапи та заходи.
 2. Розроблено та погоджено із зацікавленими міністерствами та відомствами проект Концепції формування національної інфраструктури геопросторових даних України, в якій визначено склад, структуру, основні етапи та завдання створення УкрНІГД. Проект Концепції та стратегія розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних розглянуто та схвалено на розширеній міжвідомчій нараді, яка проведена в Мінприроди за участі представників Національної Академії наук, Міноборони України та інших зацікавлених відомств і організацій.
 • Завершено роботи з модернізації Державної геодезичної мережі України, що забезпечило виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року №1259 про впровадження з 1 січня 2007 року Державної геодезичної референцної системи координат УСК – 2000, яка відповідає сучасним вимогам щодо забезпечення єдиної високоточної координатної основи для базових та профільних наборів геопросторових даних УкрНІГД (топографічні дані, ортофотозображення, дані інвентаризації земель та Державного земельного кадастру тощо).
 • За поданням Мінприроди наказом Держспоживстандарту затверджено Положення та склад Технічного комітету ТК 103 ”Географічна інформація/геоматика”, яким у 2006 році розроблено узгоджену з Укргеодезкартографією Програму гармонізації та впровадження в Україні комплексу міжнародних стандартів ISO 19100: Географічна інформація/геоматика як основи нормативно-технічного забезпечення УкрНІГД.
 • Підприємствами Укргеодезкартографії заверешено створення наборів геопросторових даних на територію країни з роздільною здатністю масштабу 1 : 500 000 у відповідності з програмою участі України в міжнародних проектах глобального картографування EuroGlobalMap та Global Map.
 • Підприємствами Укргеодезкартографії створено набори геопросторових даних на територію країни з роздільною здатністю масштабу 1 : 200 000 як основи для геоінформаційних систем загальнодержавного і регіонального значення, а також на територію великих міст з роздільною здатністю масштабу 1 : 10 000 та/або 1 : 2 000 як основи для ведення містобудівного та земельного кадастрів.
 • Створено картографічний Web-сервер дослідної Української картографічної мережі для публікації та підтримки електроних карт на територію України в цілому, областей та окремих міст в Інтернет, послугами якої користується більшість Web-порталів України, підприємства та громадяни.
 • Налагоджено серійний випуск вітчизняних Цифрових фотограмметричних станцій ”Дельта”, що забезпечило підприємства Укргеодезкартографії та інших відомств сучасною технологією оброблення аеро- і космічних знімків та створення цифрових ортофотозображень.
 • В окремих областях та містах розроблені й реалізуються регіональні/міські науково-технічні програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та формування регіональних інфраструктур геопросторових даних.
 • З метою поширення концептуальних та методичних засад УкрНІГД серед зацікавлених фахівців в 2006 році Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії підготовлено і видано монографію ”Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні НДІГК, 2006. – 108с.: іл. – (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”) ISBN 966-8503-00-7 (Серія); ISBN 966-95853-9-2”. Крім цього, різним аспектам проблеми формування УкрНІГД присвячено десятки праць вітчизняних науковців, що опубліковані в наукових фахових виданнях, а поточні результати та завдання створення НІГД систематично обговорюються на науково-технічних конференціях та нарадах.

21 листопада 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів №1021 схвалено концепцію проекту Закону України “ Про національну інфраструктуру геопросторових даних. ”
 
 
законодавчу, нормативно-технічну та організаційну основу для впровадження ефективної державної політики у сфері виробництва, постачання та використання геопросторових даних;
формування єдиного геоінформаційного простору України на основі застосування єдиних координатно-інформаційних моделей та базових наборів геопросторових даних на територію країни;
створення та розвиток сумісних інформаційних банків геопросторових даних у різних галузях та предметних сферах;
оптимізацію витрат на виробництво і використання геоінформаційних ресурсів; 
суттєве поліпшення доступу до баз геопросторових даних, налагодження прозорого та оперативного обміну геопросторовими даними, ефективної взаємодії та координації діяльності виробників і користувачів геопросторових даних на будь-яких можливих просторових, масштабних та проблемних рівнях; 
стимулювання росту інвестицій у сферу виробництва даних і геоінформаційних послуг, а також у суміжні галузі (виробництво знімальної апаратури, іншого технічного забезпечення процесів збору, обробки й обміну даними); узгодження коротко - і довгострокових планів реалізації геоінформаційних проектів на рівні відомств і територій;
інтегрування України у світовий геоінформаційний простір та світовий ринок геоінформаційних послуг.

Розширюється міжнародне співробітництво та інтеграція національних інфраструктур геопросторових даних у загальні міжнаціональні та глобальні інформаційні інфраструктури. Зокрема, Європейським парламентом і Радою ЄС затверджена програма INSPIRE зі створення у 2005-2013 рр. європейської інфраструктури геопросторових даних, за сприяння ООН реалізуються проекти Глобального картографування та створення Глобальної інфраструктури просторових даних (GSDI). 

Створення національної інфраструктури геопросторових даних забезпечує:

Бібліографія виданої літератури про Національну інфраструктуру геопросторових даних в Україні

 1. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Сучасна інфраструктура просторових даних для геоінформаційного забезпечення містобудування. - Київ: Інженерна геодезія. - 2000. -  Вип. 44.- С. 126-132
 2. Ю.О. Карпінський, Б.Д. Лепетюк, А.А. Лященко. Формування національної інфраструктури просторових даних – основа розвитку ГІС в Україні. – Київ.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ГІС-ФОРУМ – 2001.- ГІС – Асоціація України. – С.  8-18
 3. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Шляхи становлення національної інфраструктури просторових даних та інтеграції України в світовий геоінформаційний простір. – Ученые записки Таврического национального университета. Серия: География, 2002.- Т. 15 (54). - №1.- с. 3-11.
 4. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Є.П. Волчко. Стандартизація географічної інформації: міжнародний досвід та шляхи розвитку в Україні. - Київ.: Вісник геодезії та картографії. – 2002.- №3(26).- С. 32-38.
 5. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Інфраструктура геопросторових даних: принципи та методика формування базового набору геопросторових даних. – Вісник Криворізького технічного університету: Збірник наукових праць. - 2004.- Вип..3.- с. 72 – 77.
 6. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Концептуальні засади створення національної інфраструктури геопросторових даних України. – Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” 2005. – С. 295-301
 7. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Аналіз міжнародного досвіду створення інфраструктури геопросторових даних – Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, випуск 1(11).- 2006. – С. 151-164
 8. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Стратегія формування інфраструктури геопросторових даних України (УкрНІГД) – Київ. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. ГІС – форум 2006. Випуск 6.-с. 15-24.
 9. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні – К.:НДІГК, 2006.- 108.: іл..- (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”
 10. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Про концепцію формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні. – Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, випуск ІІ(12).- 2006. – С. 31-38
 11. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко.  Еталонна модель – основоположний стандарт комплексу ISO “Географічна інформація / Геоматика”. - Київ. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. ГІС – форум 2006. Випуск 6.-с. 24-28
 12. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Національна інфраструктура геопросторових даних. – Державна картографо-геодезична служба України (1991-2000) / За ред..Р.І. Сосси – К.: НДІГК, 2006. -376с.: іл. С.200-220
 13. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Національна інфраструктура геопросторових даних в Україні. – Київ.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми створення і ефективного використання єдиного геоінформаційного простору України при підготовці і прийнятті управлінських рішень. Інститут проблем національної безпеки.-12-13 грудня 2007.- с.9-13”
 14. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Геоінформаційні стандарти для інфраструктури геопросторових даних. – Київ.:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми створення і ефективного використання єдиного геоінформаційного простору України при підготовці і прийнятті управлінських рішень. Інститут проблем національної безпеки.-12-13 грудня 2007.- с14-17”
 15. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Про формування Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні. – Географія в інформаційному суспільстві. Зб. Наук. Праць. У 4-х тт.. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. 1 – с. 72-80
 16. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Законодавче забезпечення національної інфраструктури геопросторових даних. – Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку.: Збірник наукових праць / -К.:ДНВП “Картографія”, 2008.- Вип. 3.- с.79-84
 17. Ю. О. Карпінський, А.А. Лященко. Топографічне картографування в національній інфраструктурі геопросторових даних. – Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку.: Збірник наукових праць / -К.:ДНВП “Картографія”, 2008.- Вип. 3.- с.52-60
 18. Ю. О. Карпінський, А.А. Лященко.  Географічна інформація: еталонна модель-перший основоположний національний стандарт, гармонізований з міжнародними стандартами серії  ISO 19100. - Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.  – Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, випуск І(19).- 2010. – c. 198-203
 19. Ю. О. Карпінський, А.А. Лященко, Р.В.Рунец.  Еталонна модель бази топографічних даних. – Київ: Вісник геодезії та картографії. 2010.- №2(65).- с. 28-36
 20. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Від інфраструктури картографічного виробництва до інфраструктури геопросторових даних. – Розвиток тематичної складової інфраструктури геопросторових даних в Україні. Збірник наукових праць. Інститут Географії НАНУ – Київ.-  2011.- с. 39 - 61
 21. Заєць І.М., Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Укргеодезкартографія на шляху від інфраструктури картографічного виробництва до інфраструктури геопросторових даних. – Київ.: Вісник геодезії та картографії. 2011.- №5(74).- с. 4-11
 22. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко. Мережа геопорталів національної інфраструктури геопросторових даних. - Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку.: Збірник наукових праць / -К.:ДНВП “Картографія”, 2012.- Вип. 5.- с.70-74
 23. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко.  М.В. Горковчук. Концептуальні засади оцінювання та забезпечення якості геопросторових даних. - Київ.: Вісник геодезії та картографії. 2012.- №4(79).- с. 33-42

і

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ