Зміст № 3 (2015)

 

Офіційна хроніка

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 443-р "Про позначення українсько-російського державного кордону на місцевості"

 

Геодезія

Гіряк І. В. Дослідження впливу сонячної активності на точність ГНСС-спостережень

За даними ГНСС-станцій, розташованих у Центральній Польщі, досліджувався вплив сонячної активності на точність одночастотних та двочастотних ГНСС-вимірювань. Експериментально встановлено коефіцієнт кореляції та його залежність від горизонтальної та вертикальної складових і сонячної активності. Надаються рекомендації для подальшого дослідження цього питання.

 

Заблоцький Ф. Д., Пазяк М. В. Аналіз зенітної тропосферної затримки, визначеної в ході ГНСС-вимірювань та радіозондувань у тропічних і середніх широтах

За даними аерологічних та ГНСС-станцій проаналізовано просторово-часові зміни значень зенітної тропосферної затримки в тропічних та середніх широтах. За одержаними в процесі досліджень результатами виявлено, що основні зміни у значеннях зенітної тропосферної затримкивикликані переважно її вологою складовою.

 

Звягіна М. С., Костецька Я. М. Визначення ступеня стабільності реперів Державної нівелірної мережі та знаків висотної прив’язки водомірних постів на морських узбережжях

Обґрунтовується доцільність визначення характерних типів територій через зміни в часі позначок знаків Державної нівелірної мережі та ходів висотної прив’язки водомірних постів. Вказано шляхи отримання достовірних значень рівнів, виявлення початку проявів техногенних процесів у місцях розміщення будівель та гідротехнічних споруд, забезпечення можливості використання накопичених даних для складання довгострокових прогнозів.

 

Картографія

Дрогушевська І. Л. Методологічні та прикладні аспекти унормування назв фізико-географічних об’єктів України при створенні Державного реєстру географічних назв  

Викладено методологічні та науково-прикладні аспекти унормування назв фізико-географічних об’єктів (гідронімів, омонімів, гідрооронімів, ландшафтних одиниць назв, об’єктів природно-заповідного фонду) території України при створенні Державного реєстру географічних назв. Проаналізовано особливості назв фізико-географічних об’єктів та сформульовано основні вимоги, принципи і підходи до їх збирання, систематизації, унормування.

 

Фотограмметрія і дистанційне зондування

Бачишин Б. Д., Пастухов О. В. Порівняльний аналіз якості цифрових моделей рельєфу у формі горизонталей

Досліджено якість цифрових моделей рельєфу у формі горизонталей, отриманих різними способами: ручним та змодельованих автоматично різними програмними пакетами. Запропоновано моделювати горизонталі цифрового векторного плану з моделі, побудованої для ортотрансформування. Сформульовано рекомендації для отримання якісної моделі.

 

Геоінформатика і кадастр

Гаврюшин О. В. Просторово-часовий аналіз змін адміністративно-територіального поділу в геоінформаційних системах

Розглянуто питання виявлення змін адміністративно-територіального поділу в історичних ГІС. Обґрунтовано доцільність реалізації програмного виявлення змін на основі SQL-запитів до бази даних. Наведено приклади SQL-запитів до бази даних ГІС історії адміністративно-територіального устрою Дніпропетровщини та описано розроблені автором програмні модулі (мовою Mapbasic), що дозволяють формувати таблиці зі зміненими об’єктами і датами змін.

 

Церклевич А. Л., Калинич І. І. Якість геопросторових даних національної кадастрової системи і проблемні питання встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

Розглядаються питання організаційно-технологічного процесу усунення помилок і якісного наповнення інформаційної бази Національної кадастрової системи. Аналізуються проблеми правового характеру при уточненні розмірів меж і площ земельних ділянок у процесі їх повторних вимірів. Акцентується увага на тому, що визначення характеристик точності (гранична похибка і середня квадратична похибка) площі і точність координування меж земельної ділянки повинні зайняти належне місце в інструктивних вимогах.

 

Beconytė G., Viliuvienė R., Balčiūnas A., Indilaitė E.Lithuanian spatial information portal

Директива INSPIRE (OL 2007 L 108, с. 1) стала стимулом для литовських державних та приватних організацій. Вона допомогла правильно організувати і стандартизувати геопросторові дані та забезпечити надійний доступ до них насамперед для литовських користувачів. У статті описуються принципи організації даних та онлайнові сервіси, які надає наш геопортал. Доступ до даних забезпечується через портал доступу до геопросторових даних – LEI-portal. Набори геопросторових даних узгоджені з вимогами, зазначеними у Додатках до Директиви INSPIRE (географічні назви, адміністративний поділ, адреси, кадастрові ділянки, транспортні мережі, гідрографія, заповідні території, рельєф, ґрунтово-рослинний покрив, ортофотоплани і геологічні дані). Ці набори доповнює широке коло тем природничого, соціального та економічного спрямування. Список наборів даних у рамках цих тем оновлюється щороку відповідно до постанови Уряду Литовської Республіки. Адміністратор порталу пропонує необхідні інструменти для постачальників даних, допомагаючи їм розмістити свої дані на порталі та надаючи їм допомогу в трансформуванні цих даних способом, який забезпечує досягнення їх повної сумісності з технічними характеристиками INSPIRE.

 

Робота громадських організацій

Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у 2014 р. (П. М. Шевчук)

 

Інформація

ХХ Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2015"(І. С. Тревого, С. Г. Савчук, О. М. Денисов, Б. В. Четверіков)

 

 

 Відомості про авторів

 

 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ