Зміст 2015 №5-6

 

Загальні питання

 

Яцків Я. С. Спогади про минуле, з тривогою про майбутнє геодезичної науки і практики

 

Сосса Р. І., Тревого І. С. Куди рухається українська геодезія та картографія? 

Висвітлюються основні проблеми в області топографо-геодезичного та картографічного забезпечення потреб держави і суспільства. Звернуто увагу на незадовільний стан справ щодо створення національної системи відліку, загальнодержавного топографічного картографування, створення національної інфраструктури геопросторових даних.

 

Карпінський Ю. О. Шляхи розвитку Державного картографо-геодезичного фонду України   

Аналізується діяльність Укркартгеофонду, перераховуються види картографічних матеріалів, що там зберігаються, оцінюється якість послуг з розповсюдження картографо-геодезичних матеріалів. Наголошується, що Укркартгеофонду повинна належати провідна роль у розвитку інфраструктури геопросторових даних щодо поширення базових наборів таких даних і метаданих про геоінформаційні ресурси, які формуються на геопорталі.

 

Геодезія

 

Мороз О. І., Корлятович Т. Ю., Покотило І. Я., Ямелинець С. П. Створення геодезичного полігона навколо озера Пісочне Шацького національного природного парку  

Йдеться про геодезичний полігон навколо озера Пісочне для моніторингу рівнів водних поверхонь озер, ґрунтових і підземних вод та спостережень за деформаціями земної кори. За результатами цих спостережень здійснюватиметься прогнозування інтенсивності змін екологічних процесів.

 

Рябчій В. А., Рябчій В. В., Павліщев В. І. Про застосування функції максимальної правдоподібності для обґрунтування методу найменших квадратів

Проаналізовано особливості функції правдоподібності Фішера, яка використовується для імовірного обґрунтування методу найменших квадратів, залежно від кількості усіх і тільки надлишкових вимірів та значень дисперсії одиниці ваги. Описано вплив кожної окремої складової (параметра) цієї функції на її величину. Встановлено, що значення логарифма функції правдоподібності при величині дисперсії понад 0,398942… з додатного перетворюється на від’ємне і потім стрімко зменшується. Збільшення кількості усіх або тільки надлишкових вимірів зменшує значення логарифма цієї функції. Рекомендується не використовувати цю функцію для ймовірного обґрунтування методу найменших квадратів.

 

Картографія

 

Глібчук П. В. Мережа міських поселень України в період середньовіччя (X – кінець XVII ст.)  

Розглянуто особливості формування мережі міських поселень України в період середньовіччя X-XVIIIст. Проаналізовано особливості просторового розміщення поселень.

 

Кулик В. Б. Редагування картографічних творів, розміщених у мережі Інтернет  

Акцентується увага на важливості проведення попереднього редакційного опрацювання картографічних творів, розміщених у мережі Інтернет, для подальшого їх використання. Описуються характерні помилки, які допускають автори цих творів. Концентрується увага на основних проблемних питаннях, з якими стикається редактор-картограф при роботі з таким матеріалом.

 

Король П. П., Волошин В. У. Використання модифікованої косої рівнопроміжної циліндричної проекції Ботлі для укладання навігаційних карт  

Обґрунтовано доцільність використання косої рівнопроміжної циліндричної проекції Ботлі як математичної основи навігаційних карт різного територіального охоплення. Окреслено переваги застосування проекції для проведення картометричних вимірювань ортодромічних відстаней і азимутів. Запропоновано модифікований варіант даної проекції з метаполюсом у м. Київ та аналітичні моделі розподілу спотворень на ній. Здійснено математичне обґрунтування та побудовано макети картографічних сіток модифікованої та анаморфованої проекції для карт світу й України.

 

Курач Т. М., Підлісецька І. О., Томченко О. В. Реконструкція вигляду річища центральної частини Дніпра за космічними знімками   

Запропоновано методику дослідження трансформації природних явищ із залученням картографічних матеріалів та матеріалів дистанційного зондування Землі. Її апробовано на прикладі оцінювання трансформації річища й заплавних комплексів Київського та Канівського водосховищ. Для створення карт реконструкції використано німецькі топографічні карти 1943 р. Розрахований індекс умісту вологи і проведена бінарна класифікація космознімків супутників Landsat дозволили оцінити стан русла на 1985 та 2015 рр.

 

Геоінформатика і кадастр

 

Гуцул Т. В. Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг  

У зв’язку з бурхливим розвитком геоінформаційних систем (ГІС) постало питання їх застосування у парі або взамін систем автоматизованого проектування (САПР) автомобільних доріг. Питання вибору інструментарію при вирішенні будь-якої практичної задачі доволі актуальне, оскільки багато в чому визначає кінцевий результат її вирішення.У даному дослідженні розглядаються такі програмні продукти САПР – AutoCADCivil 3D, MicroStation, Plateia, IndorCAD/Road, RoadEng та ГІС – ArcGISNetworkAnalyst, MapInfoRouteFinder, IndorRoad, GeomediaTransportationAnalyst. Аналіз програмних засобів здійснено на рівні концепції і технологічних особливостей геометричного проектування доріг відповідно до вимог нормативних документів з використанням загальноприйнятої термінології.

Встановлено схожість та відмінності обох технологій, доцільність їх використання при вирішенні конкретних задач. Спираючись на попередні аналітичні дослідження, виявлено їх сучасний стан, тенденції та шляхи подальшого розвитку. Обґрунтовано переваги застосування ГІС у проектуванні автомобільних доріг та з’ясовано основні причини їх недостатнього використання в Україні.

 

Карпінський Ю. О. Системотехнічні аспекти формування топологічного земельно-кадастрового покриття  

Розглядається питання формування топологічного земельно-кадастрового покриття рівня "Планарний граф" як необхідної умови для отримання коректних геопросторових даних про земельні ділянки. Обґрунтовано системний підхід у формі "від загального до окремого" до створення земельно-кадастрового покриття шляхом послідовного переходу від формування меж адміністративно-територіальних одиниць вищого порядку до комплектування сукупності земельних ділянок.

 

Історіографія і персоналії

 

Руденко Л. Г. Не забуваємо вчителів і колег (до 100-річчя від дня народження А. П. Золовського)  

 

Валентину Яковичу Ковтуну – 50   

 

Железняк М. Г. Ярослав Степанович Яцків: наукові висоти, державна й громадська діяльність (з нагоди 75-річчя видатного українця) 

 

Олегу Івановичу Шаблію – 80    

 

Нові видання 

 

Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)   

 

Інформація

 

21-ше засідання Відділу Східної, Центральної та Південно-Східної Європи Групи експертів ООН з географічних назв (І. Л. Дрогушевська, І. С. Руденко)   

 

Відомості про авторів  

 

Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі в 2015 р.    

 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ