Зміст  2015  № 2

 

Офіційна хроніка

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 166-р "Про призначення Мартинюка М. П. Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру"

 

Геодезія

 

Крячок С. Д. До визначення постійної поправки електронних віддалемірів

Розглядається  удосконалений спосіб визначення постійної поправки електронного віддалеміра при вимірюванні ліній у різних комбінаціях. Удосконалення полягає у вимірюванні одних і тих же ліній в прямому та зворотному напрямках. Це забезпечує можливість контролю операцій за різницями подвійних вимірювань безпосередньо в польових умовах. Рекомендується відмовитись від закріплення точок на місцевості, а виконувати вимірювання ліній з трегерів, закріплених на штативах та встановлених у створі, що виключає вплив похибок центрування на точність вимірювань. Виведено нову формулу для обчислення середнього значення постійної поправки електронних віддалемірів у більш компактному вигляді для випадку рівноточних вимірювань ліній у всіх можливих комбінаціях. Розроблено методику обчислення середнього значення постійної поправки з контролем. Наведено приклад застосування удосконаленого способу.

 

Бурак К. О. Деякі проблеми координатного забезпечення інженерно-геодезичних вишукувань в Україні

Виходячи з вимог до крупномасштабного картографування обґрунтована необхідна СКП визначення  взаємного положення  пунктів  як ГМ-3, так  і ГМЗ, які використовуються при зрівнюванні знімальної основи, рівна 1:70 000 віддалі між сусідніми пунктами,. Обгрунтована  необхідність закріплення в нормативних документах використання  для координатного забезпечення інженерних вишукувань  на Україні мереж референцних станцій ГНСС. 

 

Картографія

 

Ciupa T., Suligowski R. The Hydrographic map of Poland in the scale 1:50 000 – structure of content

Основне завдання Гідрографічної карти Польщі масштабу 1:50 000 це відобразити графічну і текстову інформацію (разом з пояснювальними примітками на зворотній стороні карти) про водне середовище і негативні фактори, які йому загрожують. По цій карті ми можемо визначити місцеположення поверхневих і місцевих джерел забруднення. Опосередковано ми також можемо висловити гіпотезу, що відбуваються потенційні антропогенні і природні процеси і господарська діяльність, що несуть загрозу поверхневим і підземним водам. Карта дає багато можливостей оцінити актуальний стан багатьох складових водного середовища на певній території, включаючи управління водогосподарською діяльністю, в кількісних і якісних показниках. Карта має пізнавальний і практичний характер. На її основі можна робити аналіз поточного планування і змін водного середовища. Вона може використовуватися в розробці стратегії регіонального розвитку, а також як план організації рельєфу муніципалітетів, округів і провінцій, і обов’язково при прийнятті рішень стосовно використання асигнувань у водному господарстві і при екологічно небезпечних ситуаціях. Оцінка загроз для навколишнього середовища  була зроблена у 8-ми тематичних шарах.

 

Ісаєв Д. В. Українсько-російський кордон в етнополітичній ретроспекції

Через порівняння етнічних і політичних карт різних періодів із залученням методу історичних паралелей проаналізовано ситуацію, що склалася довкола українсько-російського прикордоння. Розглянуто відмінності, виявлені при накладанні етнічних і політичних меж держав і регіонів, а також регіональні відмінності в менталітеті населення і способи їх відображення на картах. На прикладі видань ДНВП "Картографія" продемонстровано роль історичних карт як інструменту етнополітичних досліджень.

 

Фотограмметрія і дистанційне зондування

 

Шульц Р. В., Сосса Б. Р. Системне калібрування наземних лазерних сканерів: моделі та методики

Розглянуто принцип та математичну модель системного калібрування наземних лазерних сканерів з використанням точкових та площинних марок. Наведено формули для вирішення задачі вибору моделі з метою виявлення систематичних похибок лазерного сканера. Запропонована авторами гібридна модель базується на моделі визначення похибок електронного тахеометра та включає понад 20 додаткових параметрів.

 

Гебрин Л. В., Бандурович Ю. Ю. Використання даних дистанційного зондування та наземних досліджень для оцінювання стану ґрунтового покриву Закарпатської області 

Досліджено сучасний стан ґрунтів Мукачівського району Закарпатської області. Проаналізовано інформативність спектральних знімків супутника Landsat 8 OLI і Landsat 7 EТМ. Обґрунтовано оптимальний вибір каналів для вирішення конкретних завдань оцінювання стану ґрунтів (визначення ступеня засоленості, загумусованості, вологості) за алгоритмом, що базується на аналізі динаміки вегетаційних індексів, визначених за мультиспектральними космічними знімками.

 

Геоінформатика і кадастр

 

Дроздівський О. П., Шквир І. М. Аналіз питання розвитку геоінформаційних сервісів для дослідження ґрунтів

Розглянуто світові проекти з моніторингу стану ґрунтів, основні завдання і напрямки досліджень, групи учасників і потенційних користувачів таких проектів. Проаналізовано геоінформаційні сервіси дослідження ґрунтів, що створені в їхніх рамках. Визначено типові функції та зміст наборів даних геоінформаційних систем. Ставиться питання про інтеграцію українських фахівців у такі проекти та створення подібних геоінформаційних сервісів при існуючих підрозділах державних установ сфери охорони і раціонального використання ґрунтів.

 

Гаврюшин О. В. Методика картографічного анімування змін адміністративно-територіального поділу та особливості її реалізації у ГІС MapInfo

Розглянуто питання створення картографічних анімацій по темі історії адміністративно-територіального поділу в ГІС на прикладі програми MapInfo. Описано режими анімування, яке реалізовано у розробленій автором ГІС з історії адміністративно-територіального поділу Дніпропетровщини. Для режиму, що передбачає створення кадрів тільки на дати подій (змін), запропоновано та реалізовано механізм фільтрування кадрів за типом та масштабом змін, впроваджено функцію картографічного акцентування на змінах та автоматичного розрахунку часу демонстрування кадрів.

 

Захарченко Є. А. Створення геоінформаційної системи "Природні лікувальні ресурси України"

Виходячи з актуальних завдань, у статті розглянуто реалізацію кадастрової системи з використанням ГІС-технологій для забезпечення виконання різних курортологічних, рекреаційних та інших завдань. Наведено  приклад підготовки конкретного інформаційного продукту. Визначено проблеми та перспективи подальших досліджень і розробок у даному напрямку.

 

Проблеми. Дискусії. Рецензії

 

Орещенко А. В. Топографо-геодезична практика для студентів географічних спеціальностей

Визначено проблему формулювання правильної та змістовної мети польової топографічної практики, актуальної для всіх студентів. Розглянуто деякі питання проведення цього виду навчання: постановку завдання і розподіл студентів на бригади. Висвітлено зміст практичного завдання, характерного для виробництва – інтегрування практикантів у робочий колектив. Описано типові помилки викладача під час оцінювання роботи студентів і керування бригадами, а також їх зауваження щодо проведення польової практики. У висновках зазначено причини, які призводять до зниження рівня практик.

 

Про захист дисертаційних робіт у 2014 році (Л. М. Даценко, А. А. Лященко)

 

Календар подій

 

Відомості про авторів

 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ