2014 №3


Офіційна хроніка

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2014 р. № 350-р "Про призначення Рудика С. Я. Головою Державного агентства земельних ресурсів України" 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 р. № 65 "Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт"  

Геодезія

Тревого І. С., Цюпак І. М. Фундаментальна геодезична мережа як основа метрологічного  забезпечення сучасних супутникових технологій   

Проаналізовано результати метрологічної атестації фундаментальної геодезичної мережі Яворівського наукового геодезичного полігона за 2005-2013 рр. Координати пунктів геодезичної мережі визначаються з опрацювання 3-5-добових сесій GPS-спостережень. Зроблено висновок про внутрішню точність геодезичної мережі як робочого еталона на рівні 3·10 -7.

Рябчій В. А., Рябчій В. В. Визначення середніх за результатами рівноточних вимірювань  однієї величини     

Проаналізовано відомі середні та властивості їх відхилень, визначені за результатами рівноточних вимірювань однієї величини. Описано варіанти класифікацію цих середніх на три групи та залежності й нерівності між ними. 


 Картографія  

Савчук І. Г. Питання картографування економічного потенціалу та його реалізації у зовнішньоекономічних зв’язках прикордонних з Росією регіонів України  

Розглянуто найважливіші складові економічного потенціалу прикордонних з Росією регіонів України з позицій їх реалізації у зовнішньоекономічних зв'язках. Проаналізовано територіальні особливості їх прояву за основними показниками розвитку. Подано структуру серії карт, що дозволяють відобразити просторовий прояв цих економічних показників. Сформульовано концептуальні підходи до їх створення та принципи відбору показників тематичного навантаження аналітичних і комплексних карт.


Фотограмметрія і дистанційне зондування  

Станкевич С. А., Пєстова І. О. Геоінформаційний сервіс оброблення даних для оцінювання стану рослинності урбанізованих територій  

Описано цілісний геоінформаційний сервіс оброблення даних для кількісного оцінювання стану рослинності урбанізованих територій з використанням багатоспектральних супутникових знімків середньої розрізненності. Основними біофізичними параметрами, що картографуються, є листковий індекс LAI та екстремум першої похідної спектрального відбиття рослинності в зоні червоного краю. Запропонований сервіс може бути корисним для комунальних служб при плануванні та контролі заходів з озеленення міських територій.

Титаренко О. В. Використання ГІС для прогнозування покладів вуглеводнів за дистанційними та геолого-геофізичними даними  

Розглядаються питання застосування геоінформаційних систем для комплексного використання різних по фізичній суті інформаційних даних для прогнозування родовищ вуглеводнів. Основна увага приділяється інтегруванню геолого-геофізичних даних і матеріалів ДЗЗ.  Геоінформатика і кадастр  

Курач Т. М. Організаційні та методологічні аспекти підготовки до експертного оцінювання властивостей геозображень  

Окреслено зміст та обсяги робіт на основних етапах організації та підготовки експертного оцінювання властивостей геозображень. Особливої ретельності потребують роботи з формування експертної групи. На основі апостеріорного підходу проведено низку експертних досліджень: складання попереднього списку експертів, розрахунок їх необхідної кількості, встановлення рівнів компетентності експертів, формування остаточного складу експертної комісії. 

Абрамович О. В. Визначення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства  із застосуванням теорії нечіткої логіки   

Проаналізовано останні дослідження та публікації з визначення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства. Як показує аналіз, зараз немає повної згоди між вченими і єдиної думки щодо методу визначення оптимального розміру сільгосппідприємства.  У ході дослідження визначено оптимальний розмір сільськогосподарського формування з урахуванням дотримання сталого розвитку території (на прикладі Обарівської сільської ради Рівненського району Рівненської області). З раніше проведених досліджень (за допомогою методу аналізу ієрархій) було взято сім основних факторів, що впливають на розрахунок оптимального розміру об'єкта дослідження. Кожному з факторів присвоєно ваговий коефіцієнт. На підставі схеми визначення оптимального розміру, побудовано структуру нечіткої експертної системи. Для цього застосовано метод нечіткої логіки на базі висновку Сугено. Програмна реалізація даних результатів представлена в пакеті MathWorks MATLAB, який за допомогою Fis-редактора і бібліотеки Fuzzy Logic Toolbox дозволяє досліджувати отриману схему. Представлено алгоритм, за яким реалізується висновок Сугено, і побудовано модель Simulink. Для перевірки працездатності моделі спочатку на всі входи були задані максимальні значення (1). При відпрацюванні на виході отримано наближений результат (0,998), що дозволяє застосовувати модель для реальних параметрів. Як результат, для обраної території (Обарівська сільська рада), оптимальний розмір становить 1527,8 га. У процесі виявлення значення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства для будь-якої адміністративно-територіальної одиниці необхідно дотримуватися концепції її сталого розвитку.


Історіографія і персоналії  

Ровенчак І. І., Цюцюра Л. Ю. Шкільні карти материків та частин світу С. Рудницького 1920 року  

Характеризуються зміст та особливості шкільних карт півкуль, материків та частин світу С. Рудницького 1920 р. Висвітлюються передумови створення та особливості видання цих мап. До статті додаються фрагменти репродукцій трьох карт ученого.

До 70-річчя від дня народження та 45-річчя професійної діяльності Ігоря Миколайовича Смілки 

Пам’яті відомого геодезиста і землевпорядника Петра Гервазійовича Черняги      

Проблеми. Дискусії. Рецензії  

Володченко А. Юбіквітні атласи для мобільних пристроїв: підходи та реалізації на прикладі ілюстративних міні-атласів 

У дискусійній статті розглянуто деякі концептуальні підходи до розроблення юбіквітних міні-атласних систем як семіотичних моделей знань на моно- і мультидисплейній (імітаційно-модельній) архітектурній основі для смартфонів і планшетів, а також питання реалізації цих підходів та перспектив.


Інформація  

Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2014" (І. С. Тревого, С. Г. Савчук,  О. М. Денисов, Б. В. Четверіков)   

Про захист дисертаційних робіт у 2013 р. (Л. М. Даценко, А. А. Лященко, Б. Б. Паляниця)   

Відомості про авторів

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ