2014 №1


Офіційна хроніка

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 976 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державним агентством земельних ресурсів"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 945-р "Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Білорусь і Урядом Республіки Польща про точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща"  

Загальні питання

Двадцять років "Віснику геодезії та картографії" (А. А. Москалюк, Р. І. Сосса, П. І. Баран,  Л. М. Даценко, Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, В. Т. Липський    

Подано аналітичний огляд найважливіших публікацій у журналі за останнє 10-ліття за напрямами: геодезія, картографія, фотограмметрія та дистанційне зондування, геоінформатика, кадастр. У рубриці "Геодезія" переважають публікації з вибору систем координат, побудови геодезичних мереж, геодезичного моніторингу інженерних споруд; у рубриці "Картографія" – з тематичного картографування, дослідження земельних ресурсів, екологічних проблем, картографічного моделювання та історії картографії; у рубриці "Фотограмметрія та ДЗ" – з питань класичної науки, технологій прикладних її напрямів: оброблення матеріалів аеро- і космофотознімань, РЕМ-фотограмметрії; оброблення знімків наземної фототріангуляції та ін.; у рубриці "Геоінформатика і кадастр" – з формування архітектури і моделей геопросторових даних кадастрових систем, грошового оцінювання земель, геоінформаційного картографування, прикладних ГІС та моніторингу природних ресурсів.

Геодезія

Тадєєва О. О., Тадєєв О. А., Черняга П. Г. Математико-картографічне моделювання лінійних деформацій земної поверхні

Розглядається сутність методичного підходу та механізму відображення деформацій земної поверхні за допомогою тематичних картографічних моделей. В основу підходу покладено критерій систематизації територій за показниками деформації в рамках лінійно-однорідної моделі. Проаналізовано відповідність кінцевого картографічного продукту загальноприйнятим властивостям тематичних карт. Особливу увагу приділено умовам абстрагування показників геодинамічних явищ, для чого визначено фактори та форми їх генералізації. Наведено деякі результати апробації використаного методичного підходу.


 Картографія  

Сизенко О. В. Картографування ландшафтного різноманіття Дніпропетровської області 

Розглянуто питання картографування ландшафтів північного степового Подніпров’я. Пропонується картографічна ландшафтна модель досліджуваної території, проаналізовано сучасний стан ландшафтів та подано рекомендації щодо оптимізації природокористування.


Фотограмметрія і дистанційне зондування  

Слободяник М. П. Використання методів ДЗЗ та ГІС-технологій для моніторингу лісових ресурсів

Охарактеризовано головні особливості застосування методів дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем для моніторингу лісових ресурсів; зазначено сильні і слабкі сторони їх використання державними органами при підготовці рішень у сфері охорони та захисту лісу.


  Геоінформатика і кадастр  

Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геостатистичне моделювання результатів моніторингу поверхневих вод Київської області засобами ГІС 

Описується теорія і практика застосування геоінформаційних та геостатистичних методів для аналізування даних про моніторинг поверхневих вод. Дослідження якості поверхневих вод у басейні річки Дніпро в межах Київської області проведено відповідно до загальної схеми побудови геостатистичних моделей методами простого криґінґу і тематичного картографування. Отримані результати показали, що якість води змінюється від доброї до в міру забрудненої.


Історіографія і персоналії  

Сиротенко С. А. Шлях довжиною в 70 років (до ювілею Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ) 

Розповідається про 70-річну історію Київського топографічного технікуму (тепер це КІТЗ НАУ): його становлення та розвиток, створення унікальної матеріальної навчальної бази, діяльність колективів викладачів і допоміжного персоналу з підготовки кадрів для картографо-геодезичної галузі. Висвітлено роботу адміністрацій навчального закладу і педагогів з розширення освітянських послуг, відкриття нових спеціальностей.

Професору Р. Г. Пилип’юку – 80 років    

До ювілею Г. О. Пархоменко    

Ігорю Севіровичу Тревого – 75 років   

Світлій пам’яті І. Ю. Левицького   

До 110-річчя від дня народження Г. Є. Левадного   


Інформація  

Світовий науково-технічний прогрес в умовах глобалізації у променях INTERGEO 2013 (І. С. Тревого, К. Р. Третяк, В. В. Задорожний, В. М. Кілару)  

Семінар "Тематичні юбіквітні атласи" (І. Л. Семічастний)   

Відомості про авторів

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ