2013 №3


Геодезія

Марченко О. М.,  Кучер О. В., Марченко Д. О. Результати уточнення квазігеоїда УКГ2012 для території України 

Поставлено і вирішено задачу побудови нового квазігеоїда УКГ2012 з точністю < 2 см по відношенню до пунктів GPS-нівелювання І та ІІ класів. Рішення було отримано методом середньої квадратичної колокації. На першій ітерації побудовано гравіметричний квазігеоїд УКГ2011 на основі оцифрованих аномалій сили тяжіння на континентальній частині та аномалій сили тяжіння на регулярному гріді 2'x2' в акваторіях Чорного й Азовського морів, отриманих в ході оброблення даних альтиметрії по шести альтиметричних місіях – ERS-1, ERS-2, TOPEX / POSEIDON, JASON-1, ENVISAT, GFO (1992-2005 рр.). Рішення УКГ2011 використано для відбраковування грубих даних GPS-нівелювання. Під час другої ітерації виконано побудову поля аномалій сили тяжіння і висот квазігеоїда УКГ2012 на регулярному гріді 2'х3' на основі методу середньої квадратичної колокації з додаванням до гравіметричних даних 4070 GPS-виміряних висот квазігеоїда. У результаті проведених незалежних порівнянь випадкова похибка висот квазігеоїда УКГ2012 оцінюється в середньому величиною не більше 5 см, а на пунктах нівелювання І та ІІ класів – 1,5 см, що повністю відповідає вимогам зрівнювання Державної геодезичної мережі України.

Баран П. І., Бурак К. О. Новий спосіб розміщення клотоїди та її з’єднання з незміщеною коловою кривою

Запропоновано новий спосіб розміщення і вибору параметрів перехідних кривих для автошляхів та залізниць, який забезпечує з’єднання клотоїди з коловою кривою без її зміщення, включаючи й утворення клотоїдних кривих при суміщенні траси з серединою колової кривої, вибраної в процесі польових вишукувань. 

Савчук С. Г., Ланьо О. В. Дослідження точності RTK-вимірювань у мережі  UA-EUPOS/ZAKPOS за технологією SPARSE VRS

На підставі проведеного експериментального дослідження в мережі активних референцних станцій UA-EUPOS/ZAKPOS та отриманих результатів доведено можливість досягнення високої якості мережевого розв’язку за технологією Spase VRS на довгих базових відстанях.

Каблак Н. І., Савчук С. Г. Дослідження просторово-часової нестабільності атмосфери та її впливу на точність визначення координат у мережі активних референцних станцій UA-EUPOS/ZAKPOS

На основі 845-ти часових вимірювань тропосферної затримки на 19-ти станціях мережі UA-EUPOS/ZAKPOS досліджено просторово-часову нестабільність атмосфери над територією покриття активними референцними станціями та вплив тропосфери на точність визначення координат у мережі GNSS-станцій.


 Картографія  

Козаченко Т. І., Дудун Т. В. Концептуальні  основи  картографічного моделювання розвитку  освітнього комплексу України

Викладено  концептуальні основи картографічного моделювання розвитку освітнього комплексу України, які дають  змогу побудувати його універсальну багаторівневу картографічну модель. Комплекс розглядається  як об'єкт картографування (його функціонально-компонентна, територіальна, організаційно-управлінська і хроноструктури). Наведено його структурно-графічну модель. Окреслено головні напрями виявлення просторово-часових закономірностей розвитку комплексу з використанням ГІС-технологій. Подано три карти, які характеризують рівень розвитку освітнього комплексу України та його зміни від 1990 до 2011 рр.

  Геоінформатика і кадастр  

Могильний С. Г. , Гавриленко Д. Ю. Автоматизація процесу топологічного узгодження кадастрової карти

Розглядаються питання якості кадастрових даних в автоматизованій системі земельного кадастру і в сервісі публічного представлення кадастрової інформації. Викладено підходи до організації структури зберігання просторових даних та їх модифікації при координатній і топологічній корекції. Доведено можливість використання методики зв'язування меж сусідніх об'єктів при послідовному обробленні даних, що надходять у систему. Виконано математичне моделювання ув'язування меж ділянок з різними послідовностями надходження даних. Експериментально підтверджується ефективність запропонованої методики.

Рябчій В. А., Рябчій В. В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення перевірки якості документації із землеустрою

Обґрунтовано необхідність виконання внутрішньої землевпорядної експертизи документації  фахівцями землевпорядних організацій. Описано основні етапи такої експертизи та їхній характер. Наведено форму акта і рекомендації щодо поліпшення якості робіт із землеустрою.


Історіографія і персоналії  

Ісаєв Д. В. Історичні карти й сім типів невизначеності

На прикладі історичних карт розглянуто й проаналізовано випадки, коли смисл творів неоднозначний. Здійснено спробу класифікації типів неоднозначностей за допомогою схеми англо-американського географа Д. Гарвея, запозиченої ним із мови поезії. Запропонований метод може стати в нагоді й у пізнанні природи картографічних двозначностей, і в пошуку нових раціональних форм їхньої графіки. Наведено думки дослідників картографічної науки щодо корисності міждисциплінарних пошуків і творчих підходів до розв’язання проблем, які важко вирішуються традиційним способом.

 


Інформація  

Шляхи реалізації проекту "Історичний атлас європейських міст" в Україні: новий рівень історичного картографування (Д. В. Ісаєв)

Одинадцяте засідання Відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв (І. Ю. Яблочкіна)

Міжнародний семінар "Неогеографія та метакартосеміотика 2013: знаковий світ Приазов’я" (О. Г. Міхно)  

 

Відомості про авторів 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ