2013 №6


Офіційна хроніка

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 739 "Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Геодезія

Двуліт П. Д., Смелянець О. В. Завдання модернізації гравіметричної мережі України   

Проаналізовано сучасний стан опорних гравіметричних мереж Німеччини та Польщі. З урахуванням досвіду цих країн вироблено рекомендації щодо модернізації гравіметричної мережі України.

Монюк Б. Є. Застосування лазерного трекера для визначення геометричних параметрів поверхонь антен радіотелескопів  

Запропоновано й теоретично обґрунтовано методику дослідження геометричних параметрів поверхонь антен радіотелескопів лазерним трекером (на прикладі РТ-22). Теоретично доведено можливість досягнення високої точності визначення просторових координат точок на поверхні антен радіотелескопів на відміну від інших геодезичних методів.


 Картографія  

Козаченко Т. І., Дудун Т. В. Ретроспективний картографічний аналіз розвитку рівня освіти і освітнього потенціалу населення в Україні 

Розкривається алгоритм ретроспективного картографічного аналізу розвитку рівня освіти й освітнього потенціалу населення в Україні. Провідна роль відводиться створенню бази даних про розвиток освіти в цілому по країні та її регіонах, які є в підсумкових матеріалах перепису населення за 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 роки. Охарактеризовано основні операції з таблицями бази даних та показниками, необхідними для створення карт.
Мета ретроспективного картографічного аналізу – порівняння часових компонентів просторових даних про освітній комплекс України, вивчення наслідків трансформаційних процесів у ньому, моделювання змін для одержання об’єктивної картини стану вітчизняної освіти.

Гордєєв А. Ю. Аналіз топонімів регіону Чорного моря на картах-портоланах Дульсерта Анґеліно 1325-1339 рр.  

За розробленою автором методикою проаналізовано топоніми в регіоні Чорного та Азовського морів на картах-портоланах Дульсерта Анґеліно за 1325-1339 рр. Виведено закономірності в написанні топонімів, які випливають з такого підходу. Це дасть можливість застосувати авторську методику в подальших дослідженнях портоланів, на яких не зазначено дат і місць їх виготовлення, відомих і невідомих авторів.


Фотограмметрія і дистанційне зондування  

Постельняк А. А. Геометрична точність ортотрансформованих знімків із супутника Landsat 8 

Здійснено оцінювання геометричної точності ортотрансформованих знімків із супутника Landsat 8 та проаналізовано можливість їх використання для топографічного і тематичного картографування місцевості.


  Геоінформатика і кадастр  

Король П. П., Волошин В. У., Фесюк О. В. Математико-картографічне моделювання водної ерозії ґрунтів на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту 

На основі детального аналізу основних складових водно-ерозійного процесу запропоновано адекватну модель розвитку водної ерозії ґрунтів – комбіноване універсальне рівняння втрат ґрунту CUSLE. Практичну апробацію моделі здійснено на основі комплексних моніторингових досліджень території регіонального геостаціонару Поліської філії Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського в с. Забороль Луцького району Волинської області.


Нові видання  

Література з картографії ( Р. І. Сосса, О. М. Федунків )

Історіографія і персоналії  

Тамарі Іванівні Козаченко – 75     

Петру Максимовичу Шевчуку – 85


Інформація  

26-та Міжнародна картографічна конференція в Дрездені (В. В. Путренко, І. С. Руденко, Р. І. Сосса)   

Відомості про авторів  

Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі в 2013 р.  

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ