Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Рунець Р. В. Еталонна модель бази топографічних даних
Джерело: Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Рунець Р. В. Еталонна модель бази топографічних даних // Вісник геодезії та картографії. – 2010. – №2. С 28-36. 

Вступ. У процесі швидкого розвитку та масового застосування геоінформаційних технологій топографо-геодезичні й картографічні служби розвинених країн світу переорієнтували свою діяльність на виробництво геоінформаційних ресурсів нового покоління. Ці ресурси – сукупності баз топографічних даних, баз знань та програмних засобів їх підтримання і використання – спрямовуються на формування відповідної інфраструктури вироблення і постачання геопросторових даних. 
Актуальні цифрові топографічні дані є базовими в Національній інфраструктурі геопросторових даних (НІГД), в геоінформаційних системах підтримки прийняття управлінських рішень, у системах автоматизованого створення й ведення кадастрів різного призначення, системах навігації та позиціювання. У цих системах цифрові топографічні дані становлять основу для координатно-просторової прив'язки тематичних даних, що виробляються у результаті інженерних вишукувань, земельно-кадастрових робіт, межування земель, статистичних досліджень та інших спеціальних обстежень. 
Зважаючи на таку міжгалузеву і багатоцільову функцію топографічних даних, їх стандартизація – визначальний чинник досягнення інформаційної сумісності й ефективності використання геоінформаційних систем різного функціонального призначення. Чинні національні нормативні документи в Україні, які стосуються топографічних даних [3], орієнтовані на підготовку цифрових топографічних карт, а не баз топографічних даних. У них фактично розглядаються та класифікуються не об'єкти місцевості, а їхні картографічні моделі, які передаються системою умовних картографічних позначень. У базі топографічних даних цифрові моделі місцевості мають розглядатися на основі об’єктно-орієнтованого підходу незалежно від картографічних масштабів і правил картографічної генералізації. 
Згідно з планом науково-дослідних робіт Державної служби геодезії, картографії та кадастру Науково-дослідний інститут геодезії і картографії спільно з технічним комітетом зі стандартизації ТК 103 ”Географічна інформація / геоматика” в 2007-2009 рр. розробив комплекс стандартів ”База топографічних даних” (КС БТД). Мета цих стандартів – створення нормативних основ уніфікування структури і складу цифрових моделей місцевості в базах топографічних даних для підвищення якості та інформаційної сумісності наборів геопросторових даних, які постачаються різними виробниками. 
У загальній методології стандартизації відкритих інформаційних систем [4] та серії міжнародних стандартів ISO 19100 ”Географічна інформація / геоматика” [1, 5] еталонна модель (Reference Model) розглядається як структурована сукупність понять певної предметної області та їхніх взаємозв'язків. Модель відображує структуру предметної сфери й описується достатньо загальними засобами. Іншими словами, еталонна модель є формою метазнань, що визначають принципову декомпозицію (архітектурну специфікацію) конкретної предметної сфери. Виходячи з цього, можна вважати, що метою еталонної моделі бази топографічних даних є ідентифікація головних елементів топографічної інформації, які підлягають стандартизації та зберіганню в базі топографічних даних, а також опис принципів побудови і концептуальної моделі БТД, встановлення взаємозв'язків між стандартами КС БТД для забезпечення їх сталого і несуперечливого розроблення, розвитку та використання.
За задумом авторів, пропонована стаття відкриває цикл публікацій у науково-технічних виданнях, де в доступній широкому колу зацікавлених фахівців будуть викладені основні положення, вимоги, моделі, принципи та правила комплексу стандартів ”База топографічних даних ”. 

(Весь текст)