Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
Геодезія

Янчук О. Є. Попереднє оцінюваня впливу обмеженої видимості горизонту на точність GPS-спостережень

Запропоновано критерій, за допомогою якого можна оцінювати вплив перешкод на точність результатів GPS-спостережень на основі абрису перешкод у пункті знімання. Наведено характеристики точності залежно від значень коефіцієнтів закритості, отриманих на основі оброблення понад 50 000 сесій спостережень.


Картографія

Козаченко Т. І. Концептуальні основи створення баз даних у геоінформаційному картографуванні надзвичайних ситуацій та ризиків їх виникнення

Розглянуто принципи створення картографічних баз даних, що сприяють практичному вирішенню актуальних проблем забезпечення природно-техногенної безпеки життєдіяльності в умовах імовірних в Україні надзвичайних ситуацій (НС) різного походження. Бази даних (БД) включають 5 блоків: БД природних джерел загроз НС; БД демографічного блоку; БД надзвичайних ситуацій; БД техногенного середовища та потенційно небезпечних об'єктів; БД соціального середовища.

Ляшенко Д. О. Картографічне моделювання міжнародних культурних зв’язків України

Проаналізовано розвиток процесу картографування культурних зв'язків України та вплив на це явище світових теоретичних концепцій географії культури. Визначено головні об'єкти картографування в ході дослідження міжнародних культурних зв'язків: соціуми, етнічні, релігійні та інші групи населення з різною ідентичністю, канали й інфраструктура культурних зв'язків (інформаційних, наукових, освітніх, туристична, розваг). Запропоновано структуру й зміст серії карт міжнародних культурних зв'язків України.


Фотограмметрія та дистанційне зондування

Лазоренко Н. Ю. Стан, зміст і тенденції розвитку сучасних міжнародних проектів моніторингу природних комплексів

Проаналізовано сучасний стан і тенденції в розвитку геоінформаційних систем моніторингу природних комплексів. Наведено відомості про міжнародні програми Cоordіnatіon of Іnformatіon on the Envіronment (CORІNE), Global Monіtorіng for Envіronment and Securіty (GMES) та Global Earth Observatіon System of Systems (GEOSS).


Геоінформатика і кадастр

Орещенко А. В. Трансформування растрів для створення тривимірних картографічних моделей

Аналізується технологічна проблема, що полягає у використанні картографічних матеріалів з деформованою основою та в несумісності карт у різних проекціях. Викладено методи трансформування растрів з використанням програм Mapіnfo і Arcіnfo. Описано процес виправлення деформацій основи карт методом трансформування растрів по контрольних точках і необхідне для цього програмне забезпечення.

Могильний С. Г., Гавриленко Д. Ю. Топологічна та координатна корекція меж землекористування в автоматизованих системах кадастру

Розглядаються правові аспекти визначення меж земельних ділянок, підкреслюється необхідність переосмислення цих питань стосовно автоматизованих систем кадастру. Запропоновано методику зв'язування меж сусідніх об'єктів, що мають загальну геометрію, на основі ортогонального перетворення координат вершин полігонів за умови мінімального спотворення площ. Виконано математичне моделювання узгодження меж ділянок як з опорними точками, так і без них. Експериментально доведено ефективність пропонованої методики.

Шульган Р. Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості землі

Встановлено необхідність корекції вартості земельних ділянок поблизу автомобільних доріг з урахуванням рівнів забруднення атмосферного повітря. Обчислено розміри зон забруднення для різних класів доріг і уточнено локальні коефіцієнти корекції нормативної вартості землі, що враховують розміщення земельної ділянки в зонах з різним ступенем забрудненості атмосферного повітря.


Нові видання
Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)


Інформація

10-те засідання Робочої групи з екзонімів Групи експертів ООН з географічних назв та засідання Відділу Східної, Центральної та Південно-Східної Європи ГЕООНГН (Н. І. Сивак)
Семінар-практикум для вчителів географії Дніпропетровської області (В. І. Остроух)
9-те засідання Відділу Східна Європа, Північна і Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв (Н.-С. М. Пінчук, Н. О. Кізілова)
Угода про співпрацю між Українським товариством геодезії і картографії та Польським геодезичним товариством (І. С. Тревого, В. В. Задорожний)
ХХХVІІ з’їзд Польського геодезичного товариства (І. С. Тревого, О. М. Іванчук, В. В. Задорожний)
Про 25-ту Міжнародну картографічну конференцію Міжнародної картографічної асоціації 2010 року у Парижі
Календар подій
Відомості про авторів