2014 №4


Геодезія

Двуліт П. Д., Смелянець О. В. Аналіз методів розрахунку частоти розташування гравіметричних пунктів уздовж ліній високоточного нівелювання    

На основі аналізу публікацій різних авторів, інструктивних матеріалів, а також попередніх авторських досліджень проблеми гравіметричного забезпечення проведення високоточного нівелювання в сучасних умовах піднімається питання про оптимальну частоту розміщення гравіметричних пунктів уздовж ліній високоточного нівелювання.


 Картографія  

Cосса Р. І., Король П. П., Волошин В. У. Обґрунтування вибору рівнопроміжної конічної проекції для середньо- і дрібномасштабного картографування України  

Пропонується удосконалена методика вибору картографічних проекцій на основі узагальненого критерію. Доведено доцільність використання рівнопроміжних конічних проекцій як математичної основи для укладання середньо- і дрібномасштабних загальногеографічних карт територій значної довготної протяжності. Досліджено аналітично шість найкращих рівнопроміжних уздовж меридіанів конічних проекцій. Обґрунтовано вибір з-поміж них нормальної проекції Деліля з двома стандартними паралелями як оптимальної для середньо- й дрібномасштабного загальногеографічного картографування території України, а також вибір центрального меридіана і стандартних паралелей картографічної сітки даної проекції, виконано їх оптимізацію. Побудовано графічні та картографічні моделі розподілу спотворень.

Федунків О. М., Руденко І. С. Докдо – архіпелаг спотикання 

В історичному розрізі розглянуто взаємовідносини між Республікою Корея та Японією відносно територіальних прав на архіпелаг Докдо. Наводяться позиції Південної Кореї, Японії, а також міжнародних організацій та світового співтовариства з цього питання.

Дрогушевська І. Л. Ідеологія і практика русифікації історичної топонімії Кримського півострова  

Розглянуто історичні умови, ідеологічні принципи, законодавчу базу, етапи русифікації і "радянізації" історичної топонімії Кримського півострова. Аналіз сучасної топонімії краю вказує на негативні наслідки політики русифікації – знищення національної топонімічної системи Криму, сформованої упродовж багатьох тисячоліть. 

Гордєєв А. Ю. Карти-портолани: питання перспектив досліджень 

Підбито попередні підсумки вивчення карт-портоланів за останні два століття та окреслено перспективи і можливі шляхи подальших досліджень цих картографічних джерел.


Фотограмметрія і дистанційне зондування  

Постельняк А. А. Дослідження геометричної точності стереопари космічних знімків із супутника WorldView-2    

Виконано оцінювання геометричної точності ортотрансформованих знімків із супутника WorldView-2. Для ортотрансформування використано математичну модель сенсора RPC та отриману зі стереопари цифрову модель місцевості. При цьому наземні опорні точки не використовувалися. Встановлено, що одержані таким способом ортознімки задовольняють вимоги до точності карт масштабу 1:10 000.

Семко І. Д. Порівняльний аналіз методів автоматизованого виділення окремих дерев у лісовому масиві за даними лідарного знімання 

Розглядається проблема автоматизованого виділення дерев у лісовому масиві за даними дистанційного зондування. Подається стислий огляд методів та алгоритмів автоматизованого виявлення окремого дерева у лісовому масиві за даними лідарного знімання. Наведено результати визначення морфоструктурних параметрів деревостану, а саме кількості дерев на одиницю площі, середніх значень висоти дерев, площ проективного покриття за допомогою відомих автоматизованих методів. Здійснено оцінюванння точності цих методів.


  Геоінформатика і кадастр  

Підлісецька І. О. Розроблення 3-D моделі генуезької фортеці "Чембало"  

Розглянуто основні етапи створення 3D-моделі об’єкта історико-культурної спадщини на прикладі генуезької фортеці "Чембало" (Крим) з використанням геоінформаційних технологій. Наведено приклад технологічної схеми побудови тривимірної реалістичної моделі цієї пам’ятки архітектури. 


Освіта  

Бревус С. М., Паламарчук Л. Б. Використання ГІС як освітнього інструменту в Київській Малій академії наук  

Розглядаються основні аспекти формування в учнів, членів Київської Малої академії наук, знань, навичок і вмінь використання у науковій роботі геоінформаційних систем на базі веб-додатка трансдисциплінарної електронної карти.


Історіографія і персоналії  

Дрбал А., Тревого І. С. До 100-річчя з дня народження А. В. Буткевича (1914-1983) 

Описано життєвий шлях, професійну, педагогічну і громадську діяльність відомого російського астронома, геодезиста і математика професора Адольфа Веніаміновича Буткевича. Особливу увагу звернуто на його діяльність у Львівській політехніці.

 
Нові видання  

Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)

Інформація  

Форум "Новітні технології ГІС та ДЗЗ в Україні" (М. С. Вардовська)   

Відомості про авторів

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ