2013 №5


Офіційна хроніка

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

  Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 "Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 770-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2354"

Геодезія

Баран П. І., Марущак М. П. Аналітичні способи спрямлення меж земельних ділянок 

Розроблено уніфікований аналітичний спосіб спрямлення меж земельних ділянок при умові незмінності їх площ. Наведено приклади спрямлення меж ділянок, викладено рекомендації щодо організації і точності координування точок прямолінійних меж великих площ.

Тадєєв О. А. Шляхи вирішення задачі оцінювання деформацій земної поверхні за геодезичними даними

Обґрунтовано підходи до вирішення задачі оцінювання деформацій земної поверхні за геодезичними даними на основі теорії відображення поверхонь. Здійснено систематизацію рішень у типових геодезичних координатних системах з урахуванням перспектив застосування кінцевих результатів для інтерпретації геодинамічних явищ. Сформульовано алгоритм рішення задачі.

Рябчій В. А., Рябчій В. В. Про застосування методу максимальної правдоподібності для обґрунтування простої і загальної арифметичних середин   

Проаналізовано функцію правдоподібності Фішера та зміну її значення в залежності від кількості вимірювань і значень середніх квадратичних похибок. Встановлено, що значення цієї функції швидко змінюється. Також виявлено, що значення параметра a1 (математичне сподівання, проста арифметична середина, загальна арифметична середина тощо) не впливає на значення функції правдоподібності Фішера. Доведено, що основний вплив на значення цієї функції має кількість вимірювань і значення самих середніх квадратичних похибок.

Турчин Н. М. Оцінювання інтегрованого показника осаджуваної водяної пари зa даними  GPS-вимірювань та радіозондування   

Для прогнозування погоди використовується показник вологої складової зенітної тропосферної затримки. На його основі обчислюються значення осаджуваної водяної пари. У даній статті аналізуються значення цього показника, одержані в процесі опрацювання даних GPS-спостережень та радіозондування атмосфери.


 Картографія  

Гордєєв А. Ю. Аналіз топонімів регіону Чорного моря на картах-портоланах П’єтро Весконте 1311-1321 років

Проаналізовано топоніми в регіоні Чорного та Азовського морів на доступних картах-портоланах П’єтро Весконте періоду 1311-1321 рр. за власною методикою. Виведено закономірності застосування топонімів. Відновлено 17 втрачених назв. Знайдено непрямі докази переїзду картографа з Ґенуї до Венеції після 1313 р. Виявлено можливе втручання Марино Санудо, який мав нагоду змінити написання топонімів у західній частині Чорного моря на карті-портолані П’єтро Весконте 1320-1321 рр. Виведені автором статті закономірності дають можливість застосувати його методику в подальших дослідженнях карт-портоланів інших авторів та анонімних.

Фотограмметрія і дистанційне зондування  

Самойленко О. М., Монюк Б. Є. Дослідження геометричних параметрів та метрологічних  характеристик лазерних трекерів за результатами побудови локальних інженерно-геодезичних мереж 

Викладено й обґрунтовано методику дослідження геометричних параметрів та метрологічних характеристик лазерних трекерів за результатами вимірювань у локальній інженерно-геодезичній мережі. Доведено можливість досягнення високих показників точності побудови таких мереж у порівнянні з мережами, створеними звичайними геодезичними приладами.

Історіографія і персоналії  

Пам’яті Миколи Танасовича Ковтуна (некролог

Проблеми. Дискусії. Рецензії  

Перші томи топографічної карти Галичини та Володимирії кінця ХVIII століття (М. М. Капраль)  

Рецензія на монографію П. І. Барана "Інженерна геодезія" (Я. М. Костецька)   

Відомості про авторів

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ